blog entry
31
Jul
โอซีซี มอบความรู้สู่มหาวิทยาลัย
นันทพร ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี 
blog entry
04
Jul
โอซีซีมอบความรู้ในงานสหกรุ๊ปแฟร์
  สุวภา ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม  เปิดคอร์สอบรมแต่งหน้า “เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อต่อยอดประกอบอาชีพ”
blog entry
11
Jun
CSR โอซีซีส่งความสุข
 ณสมน เอกวรพันธ์ ผู้จัดการแผนกงานกิจกรรมพิเศษ บมจ.โอซีซี สานต่อโครงการ CSR ผ่านกิจกรรม “ผมสวย...ด้วยรัก” ครั้งที่ 54
blog entry
23
Apr
โอซีซีมอบทักษะแก่ผู้ต้องขังหญิง
 ขวัญไชย สันติภราภพ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำกลางสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนา
blog entry
18
Apr
OCC...ผมสวย ด้วยรัก ครั้งที่ 53
 สายฝน ชื่นค้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกลาง ให้การต้อนรับ รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการโครงการ CSR บมจ. โอซีซี และคณะทำงาน CSR ในโอกาสนำทีมเท
blog entry
22
Feb
โอซีซีสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง
 สุวิมล แซ่อึ้ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี 
blog entry
15
Feb
มอบความรู้การดูแลผิว
 ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนา
blog entry
29
Jan
มอบความรู้แก่ผู้ต้องขัง
 นุชนาถ ศรีเผด็จ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ
blog entry
26
Dec
โอซีซีสานพลังประชารัฐ @กบินทร์บุรี
 สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและสุขภาพมอบความรู้ด้านการดูแลผิวอย่างถูกวิธีและเหมาะสม
blog entry
30
Nov
OCC...ผมสวย ด้วยรัก ครั้งที่ 52
รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR  นำทีมเทคนิคเชียนส์จาก Shiseido Professional และ Easy cut เดินทางไปตัดผมให้กับ
blog entry
22
Nov
เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ
 สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและสุขภาพผิว มอบความรู้เรื่องการดูแลผิวพรรณและการแต่ง
blog entry
01
Nov
ส่งความสุขสู่สังคม ผมสวยด้วยรัก ครั้งที่ 51
วิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี นำคณะ