Investor

At first, it was named as O'Leary Covermark Center Company Limited for selling Covermark cosmetics and establishing beauty centers to serve its customers. At the same time, its distributing channel has been expandedThe counters in department stores and beauty salons. The Company has started its operation since 1973. O'Leary Covermark Center Company Limited for selling Covermark cosmetics and establishing beauty centers to serve its customers. 

ชื่อ ดาวน์โหลด ขนาด
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่23 ประจำปี2560

March 24, 2017

DOWNLOADS

1066kb

จดหมายงดรับของขวัญ 2560

March 24, 2017

DOWNLOADS

269kb

เทปบันทึกกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 8

March 24, 2017

DOWNLOADS

วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่22 ประจำปี2559

March 24, 2017

DOWNLOADS

จดหมายงดรับของขวัญ 2559

March 24, 2017

DOWNLOADS

250kb

นโยบายการดำเนินธุรกิจ ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

March 24, 2017

DOWNLOADS

398kb

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

March 24, 2017

DOWNLOADS

150kb

สารจากกรรมการผู้จัดการเรื่องต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

March 24, 2017

DOWNLOADS

448kb

Whistleblower Policy

March 24, 2017

DOWNLOADS

1941kb

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่22 25เมษา2559

March 24, 2017

DOWNLOADS

273kb

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวา2558

March 24, 2017

DOWNLOADS

744kb

หนังสือรับรอง

March 24, 2017

DOWNLOADS

1007kb

Annual Report 2015

March 24, 2017

DOWNLOADS

5864kb

ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

March 24, 2017

DOWNLOADS

1737kb

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

March 24, 2017

DOWNLOADS

3385kb

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นปี2559

March 24, 2017

DOWNLOADS

161kb

แบบ ค.

March 24, 2017

DOWNLOADS

150kb

แบบ ข.

March 24, 2017

DOWNLOADS

96kb

แบบ ก.

March 24, 2017

DOWNLOADS

97kb

รูปภาพประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่21 ปี2558

March 24, 2017

DOWNLOADS

3243kb

ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

March 24, 2017

DOWNLOADS

67kb

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่21 27เมษา2558

March 24, 2017

DOWNLOADS

143kb

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่20 21เมษา2557

March 24, 2017

DOWNLOADS

140kb

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่19 23เมษา2556

March 24, 2017

DOWNLOADS

154kb

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่18 24เมษา2555

March 24, 2017

DOWNLOADS

151kb

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

March 24, 2017

DOWNLOADS

114kb

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค)

March 24, 2017

DOWNLOADS

357kb

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข)

March 24, 2017

DOWNLOADS

353kb

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก)

March 24, 2017

DOWNLOADS

190kb

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่22 ประจำปี2559

March 24, 2017

DOWNLOADS

1018kb

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่21 ประจำปี2558

March 24, 2017

DOWNLOADS

491kb

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่20 ประจำปี2557

March 24, 2017

DOWNLOADS

851kb

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่19 ประจำปี2556

March 24, 2017

DOWNLOADS

943kb

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวา2557

March 24, 2017

DOWNLOADS

966kb

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวา2556

March 24, 2017

DOWNLOADS

1019kb

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวา2555

March 24, 2017

DOWNLOADS

1021kb

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวา2553

March 24, 2017

DOWNLOADS

744kb

โครงสร้างองค์กร

March 24, 2017

DOWNLOADS

172kb

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

March 24, 2017

DOWNLOADS

38kb

บริคณห์สนธิ

March 24, 2017

DOWNLOADS

557kb

กฎบัตรคณะกรรมการพิจรณาค่าตอบแทน

March 24, 2017

DOWNLOADS

1106kb

กฎบัตรคณะกรรมการการสรรหา

March 24, 2017

DOWNLOADS

989kb

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ(ฉบับปรับปรุงปี2558)

March 24, 2017

DOWNLOADS

1800kb

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

March 24, 2017

DOWNLOADS

1144kb

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

March 24, 2017

DOWNLOADS

651kb

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

March 24, 2017

DOWNLOADS

1056kb

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

March 24, 2017

DOWNLOADS

1496kb

ข้อบังคับ

March 24, 2017

DOWNLOADS

519kb

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

March 24, 2017

DOWNLOADS

5360kb

นโยบายต่อต้านการคอร์ชัปชั่น

March 24, 2017

DOWNLOADS

82kb

Annual Report 2011

March 24, 2017

DOWNLOADS

2689kb

Annual Report 2012

March 24, 2017

DOWNLOADS

6425kb

Annual Report 2013

March 24, 2017

DOWNLOADS

4416kb

Principal Address

March 24, 2017

DOWNLOADS

187kb

Annual Report 2014

March 24, 2017

DOWNLOADS

12455kb