คุณธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ กรรมการบริหารสำนักกรรมการผู้จัดการ บมจ.โอซีซี จัดอบรมหลักสูตร ทบทวนนโยบายต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น เพื่อแสดงเจตนาในการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกฝ่ายในองค์กร ณ ห้องประชุม 101 อาคารโอซีซี เมื่อเร็วๆนี้