เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ และความงาม ปฏิบัติภารกิจเพื่อสานต่อกิจกรรม “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” เสริมสร้างความรู้ในการดูแลผิวอย่างถูกวิธี และการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับวัย ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 แผนกเลขานุการ และแผนกการบัญชี  วิทยาลัยบริหารธุรกิจ และการท่องเที่ยวกรุงเทพ กว่า 120 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องการมุ่งเน้นให้เยาวชนไทยสามารถดูแลผิวพรรณได้อย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพผิวที่ดี และเพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผิวพรรณทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต พร้อมเสริมทักษะด้านการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆ ก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน นอกจากนี้กิจกรรม “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ”  ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจในอาชีพพนักงานขายเครื่องสำอาง  และอาชีพ Makeup Artist ได้มีโอกาสร่วมงานกับทางบริษัทฯ เพื่อหารายได้เสริมโดยไม่กระทบต่อการเรียนอีกด้วย