CAREER

​​
O.C.C. Public Company Limited wishes to recruit employees joined the company. To support the expansion in the following positions.
 

จำนวน : 2 อัตรา

สอนและประชาสัมพันธ์การแต่งหน้าของบริษัท

จำนวน : 2 อัตรา

  • ขับรถผู้บริหารและรถส่วนกลาง​
  • นำสินค้าส่งห้างหรือลานโปรโมชั่น
  • งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

จำนวน : 2 อัตรา

- วางแผน วางกลยุทธและจัดกิจกรรม สำหรับทำการตลาดออนไลน์
- ดูแลยอดขายช่องทางการขาย E commerce เว็ป Lazada
- ดูแลโฆษณา และทำแคมเปญประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์
- สร้าง Concent ลงสื่อSocial Media เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า
- ดูแลยอดขายช่องทางการขาย Modern Trade
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- จัดทำรายงาน เอกสารต่างๆ

จำนวน : 5 อัตรา

ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ เพิ่มช่องทางการขายใหม่ ขยายฐานลูกค้า

จำนวน : 3 อัตรา

จัดสรรแบ่งปันเป้าหมายให้พนักงานขายตามศักยภาพของร้านค้าและกิจกรรมการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนการตลาดที่บริษัทกำหนด
บริหารยอดขายและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขาย PC/BA
เยี่ยมร้านค้าและพนักงานขายในเขตความดูแลรับผิดชอบเป็นประจำและสม่ำเสมอ

ติดต่อประสานงานทางด้านเอกสารกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดทำข้อมูลการขาย Sales-In และ Sales-Out เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ ให้กับฝ่ายการตลาด ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องแทนต้นสังกัด ถ่ายทอดและกระจายข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที และดูแลการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นระเบียบเรียบร้อย

สรรหาและว่าจ้างพนักงาน ประกาศรับสมัครตำแหน่งงานที่ต้องการตามสื่อและช่องทางต่างๆ สัมภาษณ์ คัดเลือกเบื้องต้น และติดต่อนัดหมายวัน-เวลาเพื่อทำการสัมภาษณ์ ดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้างและสัญญาค้ำประกัน พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน

จำนวน : 1 อัตรา

วิเคราะห์และค้นหาสื่อที่เหมาะสม เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วางแผนและจัดทำแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมทางการค้า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการตลาด จัดทำข่าวสาร เพื่อสร้างความรับรู้ผ่านช่องทาง website และช่องทางอื่นๆ ดูแลงานสื่อสารมวลชน รักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

จำนวน : 2 อัตรา

                                    ออกแบบและตกแต่งหน้าร้าน เคาน์เตอร์สินค้า การจัดวาง และจัดระเบียบสินค้าภายในร้านให้ดูสวยงาม ให้มีบรรยากาศที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์  ติดต่อประสานงานและจัดหาSupplier เพื่อสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  

 

สร้างยอดขายให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด
ดูแลสต็อกสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพดี ครบ ไม่สูญหาย
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน
 

วางแผนการตลาด กำหนดกลยุทธ์ คิดโปรโมชั่น สำรวจวิเคราะห์การตลาด กระตุ้นยอดขาย

เจรจาต่อรองการสั่งซื้อ/นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วางแผนการจัดซื้อจัดหา และควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความต้องการของตลาดปัจจุบันและอนาคต

  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567