ศิริพร ตั้งธนศฤงคาร  กรรมการบริหารฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน)  จัดอบรมหลักสูตร Digital Marketing ให้แก่พนักงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการตลาดและการปรับตัวขององค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ โดยมี อ.สโรจ เลาหศิริ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด แรบบิทส์ ดิจิทัล กรุ๊ป ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 101 อาคารโอซีซี