สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ  สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี ในโอกาสนำทีมผู้เชี่ยวชาญมอบความรู้ด้านการดูแลผิวและการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับวัย เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดี ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามนโนบายโครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ”  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา