กาญจนา สายสิริพร  ประธานกรรมการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน “วันเกษียณอำลา” พร้อมมอบของที่ระลึก ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระจำนวน 5ท่าน เพื่อขอบคุณในความอุตสาหะและเชิดชูในความสมานสามัคคี เป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแรง ณ ห้องประชุม 101 อาคารโอซีซี เมื่อเร็ว ๆ นี้