สมัครงาน

​​
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 

จำนวน : 5 อัตรา

นำเสนอข้อมูลรายละเอียดสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ กับลูกค้า ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ เพิ่มช่องทางการขาย ขยายฐานลูกค้า 
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมดำเนินการเยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อวางแผนงานในการเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
ดูแลบริการลูกค้า โดยประสานงานร่วมกับทีม support ที่เกี่ยวข้อง ดูแล Market Share Value ของพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ ให้มีการเติบโต
วางแผนการขาย รายงานยอดขาย และสรุปปัญหาต่างๆ เพื่อทำแผนเสนอผู้บังคับบัญชา

จำนวน : 3 อัตรา

ควบคุมดูแล วางแผนกำหนดเป้าหมายการขายที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 
บริหารงานขายและติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขายให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 
ดูแล รับผิดชอบ ห้าง ร้านค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง 

ขายสินค้าตามเป้าหมายการขายที่บริษัทกำหนด
สั่งสินค้า / ดูแลสต็อกสินค้าให้อยู่สภาพดี ครบ ไม่สูญหาย
จัดเรียงสินค้าให้โดดเด่น สวยงาม เป็นที่น่าสนใจ
ทำรายงานการขายประจำวัน / ประจำเดือน
รายงานยอดขาย และงาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวน : 2 อัตรา

วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาดให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 
ร่วมในการวางแผนการตลาด และ กลยุทธ์การตลาด
ปฏิบัติงานตามแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ทำงานร่วมกับแผนกธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำสินค้า
ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด สภาวะแวดล้อมการตลาด สินค้า สภาวะคู่แข่งขัน 
บริหารจัดการดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และร่วมในการหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ 
ประเมินผลของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทและของคู่แข่งขัน

เจรจาต่อรองการสั่งซื้อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วางแผนการจัดซื้อจัดหา และควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความต้องการของตลาดปัจจุบันและอนาคต

  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567